Recent Publicatons

2018

Xin Ma, Guoqiang Yu, Chi Tang, Xiang Li, Congli He, Jing Shi, Kang L. Wang, and Xiaoqin Li Phys. Rev. Lett. 120, 157204 – Published 13 April 2018 .

2017

Yang Zhao, Amir N. Askarpour, Liuyang Sun, Jinwei Shi, Xiaoqin Li & Andrea Alù, ncomms14180, 2017.
Xin Ma, Guoqiang Yu, Seyed A. Razavi, Stephen S. Sasaki, Xiang Li, Kai Hao, Sarah H. Tolbert, Kang L. Wang, and Xiaoqin Li,Phys. Rev. Lett. 119, 027202 – Published 14 July 2017 .
Kai Hao, Judith F. Specht, Philipp Nagler, Lixiang Xu, Kha Tran, Akshay Singh, Chandriker Kavir Dass, Christian Schüller, Tobias Korn, Marten Richter, Andreas Knorr, Xiaoqin Li & Galan Moody,ncomms15552,doi:10.1038/ncomms15552
Kai Hao, Lixiang Xu, Fengcheng Wu, Philipp Nagler, Kha Tran, Xin Ma, Christian Schüller, Tobias Korn, Allan H MacDonald, Galan Moody and Xiaoqin Li,iop science,2D Materials, Volume 4, Number2
Kha Tran, Akshay Singh, Joe Seifert, Yiping Wang, Kai Hao, Jing-Kai Huang, Lain-Jong Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. B 96, 041302(R) – Published 18 July 2017
Kevin S. Olsson, Kyongmo An, Xin Ma, Sean Sullivan, Vijay Venu, Maxim Tsoi, Jianshi Zhou, Li Shi, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. B 96, 024448 – Published 28 July 2017
Zhaodong Chu, Mengjin Yang, Philip Schulz, Di Wu, Xin Ma, Edward Seifert, Liuyang Sun, Xiaoqin Li, Kai Zhu & Keji Lai, ncomms2230, doi:10.1038/s41467-017-02331-4

2016

Kyongmo An, Kevin S. Olsson, Annie Weathers, Sean Sullivan, Xi Chen, Xiang Li, Luke G. Marshall, Xin Ma, Nikita Klimovich, Jianshi Zhou, Li Shi, and Xiaoqin Li Phys. Rev. Lett. 117, 107202.
Liuyang Sun, Tzuhsuan Ma, Seung-Cheol Yang, Dong-Kwan Kim, Gaehang Lee, Jinwei Shi, Irving Martinez, Gi-Ra Yi, Gennady Shvets, and Xiaoqin Li, Nano Letters, 16, 4322-4328, 2016.
Akshay Singh, Galan Moody, Kha Tran, Marie Scott,Vincent Overbeck, Gunnar Berghäuser, John Schaibley,Edward J. Seifert, Dennis Pleskot, Nathaniel M. Gabor,Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Marten Richter, Ermin Malic, Xiaodong Xu, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. B, Rapid Communication, 93, 041401, 2016.
Kai Hao, Galan Moody, Fengcheng Wu, Chandriker Kavir Dass, Lixiang Xu, Chang-Hsiao Chen, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li, Allan H. MacDonald and Xiaoqin Li, Nature Physics, DOI: 10.1038/NPHYS3674, 2016.
Thomas Hartsfield, Michael Gegg, Ping-Hsiang Su, Matthew Buck, Jennifer A. Hollingsworth, Chih-Kang Shih, Marten Richter, Han Htoon, Xiaoqin Li, ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.6b00151, 2016
Leigang Li, Liuyang Sun, Juan Sebastian Gomez-Diaz, Nicki L. Hogan, Ping Lu, Fauzia Khatkhatay, Wenrui Zhang, Jie Jian, Qing Su, Meng Fan, Clement Jacob, Jijie Huang, Xinghang Zhang, Quanxi Jia, Matthew Sheldon, Andrea Alù, Xiaoqin Li, and Haiyan Wang, Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b01575, 2016.
Kyongmo An, Xin Ma, Chi-feng Pai, Jusang Yang, Kevin Olsson, James L. Erskine, Daniel C. Ralph, Robert A. Buhrman, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. B (R), 93, 140404, 2016

2015

Kevin Olsson, Nikita Klimovich, Kyongmo An, Sean Sullivan, Annie Weathers, Li Shi,, Xiaoqin Li , Appl. Phys. Lett. 106, 051906, 2015
Chandriker Kavir Dass, Thomas Jarvis, Vasyl P. Kunets, Yuriy I. Mazur, Gregory G. Salamo, Christoph Lienau, Parinda Vasa, and Xiaoqin Li, ACS Photonics, 2, 1341, 2015
Thomas Hartsfield, Wei-Shun Chang, Seung-Cheol Yang, Tzuhsuan Ma, Jinwei Shi, Liuyang Sun, Gennady Shvets, Stephan Link, and Xiaoqin Li, PNAS 112, 12288, 2015 .
Chun-Yuan Wang, Hung-Ying Chen, Liuyang Sun, Wei-Liang Chen, Yu-Ming Chang, Hyeyoung Ahn, Xiaoqin Li and Shangjr Gwo, Nature Communications, 6, 7734, 2015. .
Galan Moody, Chandriker Kavir Dass, Kai Hao, Chang-Hsiao Chen, Lain-Jong Li, Akshay Singh, Kha Tran, Genevieve Clark, Xiaodong Xu, Gunnar Berghäuser, Ermin Malic, Andreas Knorr, and Xiaoqin Li, Nature Communication, 6, 8315, 2015.

2014

Yanwen Wu, Chengdong Zhang, Yang Zhao, Jisun Kim, Matt Zhang, N. Mohammadi Estakhri, Xing-Xiang Liu, Greg K. Pribil, Andrea Alù, Chih-Kang Shih, Xiaoqin Li, Ad. Mat 26, 6106–6110, 2014
Jinwei Shi, Francesco Monticone, Sarah Elias, Yanwen Wu, Daniel Ratchford, Xiaoqin Li, and Andrea Alu, Nature Communication 5:3896, 2014
Akshay Singh, Galan Moody, Sanfeng Wu, Yanwen Wu, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Xiaodong Xu, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. Lett. 112, 216804, 2014
Kyongmo An, Daniel R. Birt, Chi-Feng Pai, Kevin Olsson, Daniel C. Ralph, Robert A. Buhrman, and Xiaoqin Li, Phys. Rev. B 89, 140405(R), 2014

2013

Farbod Shafiei, Chihhui Wu, Patrick Putzke, Yanwen Wu, Akshay Singh, Xiaoqin Li, Gennady Shvets, Nature-Photonics 7, 367, 2013
Farbod Shafiei, Francesco Monticone, Khai Q. Le, Xing-Xiang Liu, Thomas Hartsfield, Andrea Alu and Xiaoqin Li, Nature Nanotechnology 8, 95–99, 2013
Yuri Glinka, Zheng Sun, Mikhail Erementchouk, Michael Leuenberger, Alan Bristow, Alan Bracker, Xiaoqin Li , Phys. Rev. B 88, 075316, 2013
Yuri Glinka, Mikhail Erementchouk, Chandriker K. Dass, Michael N. Leuenberger, Alan Bristow, Alan Bracker, Xiaoqin Li, New Journal of Physics 15, 075026, 2013
Daniel R. Birt, Kyongmo An, Annie Weathers, Li Shi, Maxim Tsoi, and Xiaoqin Li, Appl. Phys. Lett. 102, 2013, 082401

2012

Megan Creasey, Ji-Hoon Lee,Zhiming Wang, Gregory J. Salamo, and Xiaoqin Li, Nano Letter 12, 5169-5174, 2012
Daniel R. Birt, Kyongmo An, Maxim Tsoi, Shingo Tamaru, David Ricketts, Kin L.Wong, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang, and Xiaoqin Li, Appl. Phys. Lett. 101, 252409, 2012

2011

S. Kim, F. Shafiei, D. Ratchford, and X. Li, Nanotechnology 22, 115301, 2011
D. Ratchford, K. Dziatkowski, T. Hartsfield, X. Li, Y. Gao, and Z. Tang, J. Appl. Phys. 109, 103509, 2011
D. Ratchford, F. Shafiei, S. Kim, S. K. Gray, and X. Li, Nano Lett. 11, 1049–1054, 2011

2010

M. Creasey, X. Li, J.H. Lee, Zh. M. Wang, and G.J. Salamo, J. Appl. Phys. 107, 104302, 2010
X. Zhang, M. Davanco, K. Miller, T. W. Jarvis, C. Wu, C. Fietz, D. Korobkin, X. Li, G. Shvets, and S. R. Forrest, OPTICS EXPRESS, 18 (17) 17788, 2010
Z. Sun, T. W. Jarvis, X. Li, M. Erementchouk, and M. N. Leuenberger, Proc. of SPIE, Vol. 7600, 76000U

2009

S. Kim, D. C. Ratchford, and X. Li, American Chemical Society Nano 3, pp. 2989-2994, 2009
H. Wei, D. Ratchford, X. Li, H. Xu, and C. K. Shih, Nano Letters 9, pp. 4168-4171, 2009
X. Li, T. Zhang, S. Mukamel, R. P. Mirin, and S. T. Cundiff, Solid State Communications 149, pp. 361-366, 2009
K. W. Stone, K. Gundogdu, D. B. Turner, X. Li, S. T. Cundiff, and K. A. Nelson, Science 324, pp. 1169-1173, 2009
D. R. Birt, B. O'Gorman, M. Tsoi, X. Li, V. E. Demidov, and S. O. Demokritov, Applied Physics Letters 95, 122510, 2009
V. E. Demidov, S. O. Demokritov, D. Birt, B. O'Gorman, M. Tsoi, and X. Li, Phys. Rev. B 80, 014429, 2009
S. A. Yang, X. Li, A. D. Bristow, and J. E. Sipe, Phys. Rev. B 80, 165306, 2009

Prior to 2007

T. Zhang, I. Kuznetsova, T. Meier, X. Li, R. P. Mirin, P. Thomas, S. T. Cundiff, Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America, 104,14227, 2007
Xiaoqin Li, I. M. P. Aarts, A. A. E. Stevens, J. Willits, S. T. Cundiff, Dan Dessau, Appl. Phys. Lett. 89, 022102, 2006.
X. Li, T. Zhang, C. N. Borca, and S. T. Cundiff, Phys. Rev. Lett. 96 (2006), 057406
Xiaoqin Li, Yanwen Wu, XiaoDong Xu, D. G. Steel, D. Gammon, Phys. Rev.B., 73, 153304, 2006.
Xiaoqin Li, C. N. Borca, Tianhao Zhang, S. T. Cundiff, Phys. Rev. Lett., 96, 057406, 2006
I. Kuznetsova, P. Thomas, Y. Meier, T. Zhang, X. Li, R. P. Mirin, S. T. Cundiff, solid state communications, 142, 154, 2006.
Yanwen Wu, Xiaoqin Li, L. M. Duan, D. G. Steel, D. Gammon, Phys. Rev. Lett., 96, 087402, 2006.
MVG. Dutt, Yanwen Wu, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, L. J. Sham, Physics of Semiconductor, Jose Menendez and Chris G. Van de Walle, eds, Proceedings of the 27th ICPS, Flagstaff, AZ, American Institute of Physics Vol 772, p32-37, (2005).
MVG. Dutt, J. Cheng, B. Li, XD Xu, Xiaoqin Li, P. R. Berman, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, S. E. Economou, R. B. Liu, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 94, 227403, 2005
C. N. Borca, Tianhao Zhang, Xiaoqin Li, S. T. Cundiff, Chem. Phys. Lett, 416, 311, 2005.
Tianhao Zhang, C. N. Borca, Xiaoqin Li, S. T. Cundiff, Optics Express, Vol 13, 7432, 2005.
Pete Roos, Xiaoqin Li, R. P. Smith, J. Pipis, T. M. Fortier, S. T. Cundiff, Optics Lett, 30, 735, 2005
Pete Roos, Xiaoqin Li, J. Pipis, T. Fortier, S. T. Cundiff, RDR Bhat, J. E. Sipe, JOSAB, 22, 362, 2005.
J. K. Wahlstrand, R. Merlin, Xiaoqin Li, S. T. Cundiff, O. E. Martinez, Optics Letters, 30, 926, 2005.
X. Li, D. Steel, D. Gammon, and L. J. Sham, Optics and Photonics News 15 (2004), pp. 38-43
Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, L. Sham , Quantum Information Processing, 3, 147, 2004
Xiaoqin Li, Yanwen Wu, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, L. Sham, Phys. Rev. B. 70, 195330, 2004.
Yanwen Wu, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, L. J. Sham, Physica E 25, 242, 2004
Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, L. Sham, Research article solicited by Optical Society of America’s monthly magazine “Optics and Photonics News”, September Issue, 2004.
Pete Roos, Xiaoqin Li, J. Pipis, S. T. Cundiff, Optics Express, 12, 4255, 2004.
Xiaoqin Li, Yanwen Wu, T. H. Stievater, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, C. Piermarocchi, L. Sham, Science 301, 809, 2003
X. Li, Y. Wu, D. Steel, D. Gammon, T. H. Stievater, D. S. Katzer, D. Park, C. Piermarocchi, and L. J. Sham, Science 301 (2003), pp. 809-811
T. H. Stievater, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, Appl. Phys. Lett. 80, 1876, 2002.
T. H. Stievater, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, Phys. Rev. B. 65, 205319, 2002
J. R. Guest, T. H. Stievater, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, C. Ell, A. Thränhardt, G. Khitrova, H. M. Gibbs, Phys. Rev. B. 65, R241310, 2002
J. R. Guest, Xiaoqin Li, T. H. Stievater, D. G. Steel, D. Gammon, Physica Status Solidi B-Basic Research 234 (1) 435-442, 2002.
Gang Chen, T. H. Stievater, E. T. Batteh, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 88, 117901, 2002.
T. H. Stievater, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, Appl. Phys. Lett. 81, 4251, 2002
T. H. Stievater, Xiaoqin Li, D. G. Steel, D. Gammon, D. S. Katzer, D. Park, C. Piermarocchi and L. Sham, Phys. Rev. Lett. 87, 133603, 2001